Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Vervolg 380 kV netwerk door Midden-Delfland

In 2007 werd duidelijk dat er mogelijk een bovengronds 380kV hoogspanningsleiding zal worden aangelegd door Midden-Delfland en langs het Tanthof bij Delft. Op deze pagina het vervolg van de discussie met publiek en overheid om te komen tot een deels ondergrondse aanleg.

Website: Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV

Klik hier voor de artikelen uit 2007.

Meer over de 380 kV verbinding door Midden-Delfland:

Niet méér bovengrondse hoogspanning in Midden-Delfland aub!

Wethouder om ‘hoogspanning’ naar minister

MIDDEN-DELFLAND - Het college van b w van Midden-Delfland laat geen kans onbenut om bezwaar te maken tegen de bovengrondse aanleg van 380 kV-hoogspanningsverbinding. De Tweede Kamer mag besloten hebben de hoogspanningsleiding grotendeels bovengronds aan te leggen, de gemeente laat het er niet bij zitten.
Dinsdag vertrekt er onder aanvoering van wethouder Christiaan van der Kamp een delegatie naar het ministerie voor hernieuwd overleg over de hoogspanningsverbinding, die van Wateringen via Midden- Delfland, Delft en Zoetermeer naar Beverwijk komt te lopen. ,,We hebben belet gevraagd bij de minister van economische zaken,’’ zegt Van der Kamp over de afspraak met minister Maria van der Hoeven. ,,We gaan de buigzaamheid van de minister weer op de proef stellen, al hebben we al ervaren dat dit heel moeilijk is.’’

Van de 90 kilometer wordt na eerdere protesten 20 kilometer ondergronds aangelegd. De bovengrondse kabels komen aan masten van ongeveer 50 meter hoogte te hangen. ,,Onbegrijpelijk, omdat het kabinet via Mooi en Vitaal Delfland juist alle bestuurlijke en maatschappelijke krachten mobiliseert en al haar middelen inzet om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken voor de Zuidvleugel waar de open ruimte schaars is.’’

19 oktober AD Westland


Midden-Delfland pleit voor ondergrondse hoogspanning

MIDDEN-DELFLAND - De gemeente Midden-Defland verzet zich tegen de geplande bovengrondse hoogspanningsverbinding in het gelijknamige groengebied. Ook buurgemeente Delft is tegen

De colleges van beide gemeenten vinden dat bovengrondse hoogspanningsmasten en -draden het open natuurgebied ernstig aantasten. Ze pleiten ervoor de eerste drie kilometer van het tracégedeelte, dat langs de A4 loopt, te ontzien. Vanuit landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief oogpunt is aantasting ongewenst, stellen de colleges. Het groengebied tussen Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam en Maassluis is immers volledig gereconstrueerd om meer recreanten te trekken.

Afgelopen juni gaf de Tweede Kamer minister Van der Hoeven (Economische Zaken) groen licht voor gedeeltelijk bovengrondse aanleg van de zogenoemde Randstad 380 kV (kilovolt). Ter compensatie biedt de minister aan de bestaande 150kV-verbinding langs de Kruithuisweg in Delft ondergronds te brengen.

De minister had de gemeente Delft gevraagd een standpunt in te nemen over twee door haar aangedragen opties. Gelet op de gedeelde belangen in het Midden-Delflandgebied hebben de colleges van Delft en Midden-Delfland een gezamenlijke visie neergelegd.

Een van de voorstellen van de minister is de bestaande 150kV-verbinding aan de zuidzijde van Delft ondergronds te brengen, samen met de hier geprojecteerde ondergrondse 380 kV-verbinding. De 150kV-verbinding langs de A4 zou dan moeten worden gecombineerd met de daar geplande 380 kV-masten.

22 september 2008 AD Rotterdam


Delft en Midden-Delfland pleiten voor alternatieve inpassing hoogspanningsverbindingen 150 en 380 kV

Afgelopen juni gaf de Tweede Kamer minister Van der Hoeven (Economische Zaken) groen licht voor gedeeltelijk bovengrondse aanleg van de Randstad 380 kV. Ter compensatie biedt de minister aan om de bestaande 150kV-verbinding langs de Kruithuisweg in Delft ondergronds te brengen.
De minister heeft de gemeente Delft gevraagd een standpunt in te nemen over een tweetal door haar aangedragen opties. Gelet op de gedeelde belangen in het Midden-Delfland gebied leggen de colleges van Delft en Midden-Delfland richting de minister een gezamenlijke visie neer.

Beide colleges zijn van mening, dat bovengrondse hoogspanningsmasten en -draden zorgen voor ernstige aantasting van het open Midden-Delfland gebied. Het regionaal standpunt over volledig ondergrondse aanleg blijft dan ook ongewijzigd. Beide colleges bepleiten om de eerste drie kilometer van het tracégedeelte dat langs de A4 loopt te ontzien. Vanuit landschappelijk, ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief oogpunt is aantasting ongewenst.

Een van de voorstellen van de minister is om de bestaande 150kV-verbinding aan de zuidzijde van Delft ondergronds te brengen, samen met de hier geprojecteerde ondergrondse 380 kV-verbinding. De 150kV-verbinding langs de A4 zou dan volgens de minister moeten worden gecombineerd met de daar geplande 380 kV-masten. Onder een tweetal voorwaarden stemmen beide colleges in met dit voorstel:
" de 150 kV-verbinding wordt in z'n geheel samen met de 380 kV-verbinding ondergronds gebracht (dus ook onder de grond langs de A4), en
" het opstijg-/daalstation wordt ingepast aan de noordoostkant van de Kruithuisweg, te weten bij het kruispunt met de A4.

Alleen dan wordt de bestaande 150 kV verbinding daadwerkelijk onzichtbaar en wordt kwaliteit toegevoegd aan het landschap.

10 september 2008: Persbericht gemeente Midden-Delfland


College Midden-Delfland en Tweede Kamer niet op 1 lijn over 380kV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland zijn teleurgesteld over de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer. Alle lobby ten spijt is besloten een deel van de 380 kV-verbinding toch bovengronds aan te aanleggen door het open Midden-Delfland gebied. Nog deze week stelt het college van Midden-Delfland de kwestie bij het kabinet aan de orde.

Gisteren gaf de Tweede Kamer groen licht aan minister Van der Hoeven (Economische Zaken) voor de bovengrondse aanleg van Randstad 380 kV. Dat het - gelet op de zekerheid van de stroomvoorziening in de Randstad - van groot belang is dat de hoogspanningsverbinding er komt, daarin verschilt het college niet van mening met de minister. De pijn zit 'm in de manier waarop de verbinding wordt aangelegd. De lijn wordt deels ondergronds, deels bovengronds aangelegd. Deze bovengrondse aanleg is in strijd met het kabinetsbeleid tegen verrommeling en de jarenlange inzet om Midden-Delfland goed te beheren.

Horizonvervuiling

Bovengrondse aanleg zorgt volgens het college voor ernstige aantasting van het open Midden-Delfland gebied. Een volstrekt ongewenste situatie waarvoor in het verleden zelfs een speciale wet in het leven is geroepen, namelijk de Reconstructiewet Midden-Delfland. Op basis van deze wet investeerde het Rijk honderden miljoenen om één van de laatst overgebleven groene gebieden in de Randstad haar schoonheid en functie te laten behouden. Deze investering dreigt nu met een flinke horizonvervuiling deels teniet te worden gedaan.

Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk

'Onaanvaardbaar', vindt het college, 'en niet uit leggen aan al die mensen die het Midden-Delfland gebied een warm hart toedragen en zich inzetten voor het behoud van dit authentieke landschap'. Onbegrijpelijk ook, omdat het kabinet via 'Mooi en Vitaal Delfland' juist alle bestuurlijke en maatschappelijke krachten mobiliseert en al haar middelen inzet om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken voor de Zuidvleugel van de Randstad waar open ruimte schaars is.

Ultieme poging

Het college doet dezer dagen een ultieme poging om het kabinet aan te spreken met het uitdrukkelijke verzoek te investeren in een Mooi en Vitaal Midden-Delfland door het tracé dat in het open gebied aangelegd wordt, alsnog ondergronds te voorzien. Uiteraard blijft Midden-Delfland steun geven aan de regionale inspanningen om de lijn geheel ondergronds aan te leggen.

donderdag 26 juni 2008. persbericht gemeente Midden-Delfland


Manifestatie: "Graag tot voorbij de Gaag!"

12 juni. Op de komende Midden-Delfland Dag (21 juni 2008) organiseren wij als Stichting "Delft zegt NEE tegen BOVENGRONDS 380kV" een manifestatie onder het motto "Graag tot voorbij de Gaag!" nl van ondergrondse aanleg Zuidring Randstad 380 kV, van 13-15 uur op het dijklichaam van de (eventuele) A4 ter hoogte van de fietspadovergang Maartensrechtpad/Zuidkade over het dijklichaam. 

Vanzelfsprekend bent u van harte uitgenodigd om - indien mogelijk, tussen uw bezigheden op de Midden-Delflanddag door - langs te komen op deze manifestatie.
Zoals in het programmaboekje staat vermeld op blz 22 "protesteren wij daar tegen bovengrondse aanleg van hoogspanningsleidingen door middel van het plaatsen van grote ballonnen, zodat u kunt zien wat het betekent als er grote masten in het landschap verschijnen."
De doorsnee van de ballonnen is 190 cm en zij zullen 2 aan 2 op een hoogte van 55 m geplaatst worden met een verbindingslijn van 200 m ertussen.

KOMT DAT ZIEN EN MEEBELEVEN. ER IS OOK MUZIEK VAN DE BAND "380 ONDERGRONDS" EN TALLOZE SPREKERS ZULLEN U HUN VISIE GEVEN OVER DE ZUIDRING RANDSTAD 380 KV
TOT SLOT IS ER EEN SKATETOCHT VOOR DE LIEFHEBBERS (START 15 UUR).

Als u niet in de gelegenheid bent, zegt het voort en toon bijgaande affiche bij u in de stand, winkel, kraam, boerderij, muziekkorps, koor, kas, molen, café, etc etc.

SAMEN STERK VOOR EEN MOOI EN VITAAL MIDDEN DELFLAND!


Verzet tegen klein gedeelte ondergrondse aanleg hoogspanning

MIDDEN-DELFLAND - De provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten nemen geen genoegen met het plan om slechts een kwart van de nieuwe hoogspanningskabel tussen Wateringen en Beverwijk ondergronds te leggen.

De totale lengte van de nieuwe hoogspanningskabel is 85 kilometer. Vrijdag maakte minister Van der Hoeven bekend gemaakt dat in onze regio minder dan de helft van de Zuidring, namelijk tien kilometer, ondergronds komt te liggen.

De bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer en van het stadsgewest Haaglanden vinden dat zonde vanwege de investeringen die zijn gedaan in het Midden-Delflandgebied. Afgelopen jaren zijn honderden miljoenen gestoken in de ontwikkeling van het landelijk gebied in Midden-Delfland.

Bovengronds

Ook het actiecomité Rokkeveen uit Zoetermeer is teleurgesteld. Volgens hen komen door dit voornemen van de minister langs Lansingerland en Zoetermeer op korte afstand van huizen, minder dan 70 meter, bovengronds hoogspanningskabels.

25 mei RTV West.


380 kV (grotendeels) ONDERGRONDS door Midden-Delfland

23 mei. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft in overleg met minister Cramer van Ruimte en Milieu de keuze van het tracé voor de Zuidring van de Randstad 380kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer vastgesteld. De Noordring van Zoetermeer naar Beverwijk heeft een lengte van 65 kilometer. Van de in totaal 22 kilometer lange Zuidring wordt nu ongeveer 10 kilometer ondergronds aangelegd. Naast de eerder al voorgestelde ondergrondse aanleg in de Zuidpolder en de zogeheten Klapwijkse Knoop is er nu voor gekozen ook de verbinding ten zuiden van Delft ondergronds aan te leggen. Maar ergens bij het zandlichaam van de A4 komt de hoogspanning weer bovengronds om vervolgens richting Wateringseveld te gaan (bij het nieuw te bouw transformatiestation. Hierbij wordt de Kerkpolder en de Harnaschpolder (hier komen veel nieuwe woningen en bedrijventerreinen) doorsneden. Toch wel erg jammer dat met name in de Harnaschpolder voor bovengrondse aanleg is gekozen (misschien met de gedachte dat er hier nog geen klagende bewoners zijn? Ondergrondse aanleg is ca. 10 miljoen euro duurder (die paar kilometer zouden moeten kunnen). De Zuidring moet eind 2010/begin 2011 gereed zijn om de stroomvoorziening in Den Haag en Westland te kunnen garanderen.

Gesteld kan worden dat dit besluit een overwinning is voor de stichting 'Delft zegt NEE tegen bovengronds 380Kv'. Deze stichting bepleit wel een verdere ondergrondse aanleg in de Kerkpolder (tenminste) tot aan de Gaag.

Op de website van TenneT, de netwerkbeheerder, staat inmiddels een aangepast kaart met het voorgestelde tracé. Volgens de kaart lijkt de wellicht aan te leggen A4 versierd te gaan worden met twee rijen masten.

Zuidring 380kV Zoetermeer-Wateringen - mei 2008
Zuidring 380kV Zoetermeer-Wateringen - mei 2008: rood: bovengronds, geel: ondergronds, blauw: bestaande 150kV lijn.

Zuidring 380kV Zoetermeer-Wateringen - mei 2008 - Midden-Delfland


Informatie/Posteer-aktie Den Haag in de periode 13-23 mei

Dit gebeurt op 3 dagdelen in de driehoek Ministerie EZ – Kantoor TenneT – Tweede Kamer (Binnenhof, Plein):

 • Dinsdagmiddag 13 mei van 12-18 uur.
 • Donderdagochtend/middag 15 mei van 10-16 uur.
 • Maandagmiddag 19 mei van 12-18 uur.

In de genoemde dagdelen zal met een gepavoiseerde bakfiets (zie foto) gefietst worden in/langs de driehoek gevormd door:

 • Ministerie van EZ, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag.
 • TenneT kantoor, Von Geusaustraat 193, 2274 RJ Voorburg.
 • Tweede Kamer, Plein, Den Haag.


Vraagtekens over (hoog) spannende besluitvorming kabinet.

In het AD van 2 april 2008 stond een stukje over de hoogspanningsstrijd. Oftewel over de strijd die wordt gevoerd tegen het kabinetsvoornemen tot bovengrondse aanleg van de nieuwe Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding. Gaan de conclusies onder dat artikel ("Die strijd was al beslist voordat die werd begonnen. Dit soort projecten wordt hoe dan ook gewoon door de strot geduwd.") bewaarheid worden ?
Een woordvoerder van het ministerie van VROM was overigens zeer verontwaardigd over het betreffende artikel en bestempelde het onlangs als 'populistisch.

Op grond van de hieronder staande gegevens en ontwikkelingen (zijnde voorbarige conclusies door of namens het kabinet, tegenstrijdige uitlatingen van een minister, de vraagtekens over de gevolgde procedure, recente uitlatingen van woordvoerders van EZ, VROM en Tennet, omissies in de informatieverstrekking en tegenstrijdige, verdraaide en feitelijk onjuiste informatieverstrekking) is het echter op dit moment moeilijk om tot een andere conclusie te komen dan zoals die door het AD werd verwoord.

Enkele feitelijke gegevens en ontwikkelingen:

 • Uit uitlatingen van Minister Cramer zou je kunnen opmaken dat deze minister inmiddels vóór ondergrondse aanleg is (zij heeft o.a. op het duurzaamheidsfestival in den Haag op 29 maart j.l. geroepen dat economische motieven, c.q. kosten, geen factor meer zijn bij de keuze bovengronds/ondergronds en dat voor méér duurzame oplossingen moet worden gekozen !!) Niets is echter minder waar. Deze minister blijft bij het standpunt bovengronds-tenzij zo legde een woordvoerder van deze minister uit.
 • Nu de kostenfactor als argument vóór bovengronds nauwelijks meer hout lijkt te snijden (omgeslagen gaat het blijkbaar om enkele eurocenten per gezin per jaar) wordt door het kabinet een nieuw argument in de strijd geworpen :"technisch is men er nog niet helemaal uit bij een 22 km lange ondergrondse variant" (langs Delft)
 • Om (voor de leek) onbegrijpelijke redenen staat de Tweede Kamer buitenspel t.a.v. de vraag ondergronds versus bovengronds.
 • Tennet (netwerkbeheerder) kiest ervoor om de splinternieuwe masten (bovengronds) waarmee men nog geen enkele ervaring heeft te beproeven in de Randstad 380 kV verbinding. Dit heeft de voorkeur van Tennet boven ondergrondse aanleg waarmee men wél ervaring heeft. Dit heeft een woordvoerder van Tennet bevestigd op 14 april j.l..
 • Er komen in juni 2008 een serie voorlichtingsbijeenkomsten waarin EZ en VROM het besluit van het kabinet (dat wordt eind mei 2008 verwacht) zullen uitleggen en toelichten zo deelde een woordvoerder van EZ mede. Het ligt voor de hand dat een dergelijke actie uitsluitend nodig is bij een besluit tot bovengronds! Is het besluit voor bovengronds dan dus inderdaad al genomen??
 • In een officieel persbericht (Regering.nl) over het derde structuurschema elektriciteitsvoorziening van 1 februari 2008 wordt (derde alinea) woordelijk aangegeven dat "in beginsel vanaf het in werking treden van SEV3 het totaal aantal kilometers bovengrondse hoogspanningsverbindingen vanaf 110 kilovolt niet zal toenemen." In de toelichting is echter het compleet tegenovergestelde te lezen!!
 • In een publicatie van Tennet van 8 april (website van Tennet) wordt keihard aangegeven dat de nieuwe masten (dus bovengronds) gebruikt zullen worden bij de Randstad 380 kV verbinding. Hoe kan dat als het besluit ondergronds/bovengronds nog moet worden genomen?
 • Over compenserende maatregelen (natuur) is nog niet nagedacht zo liet een woordvoerder van EZ desgevraagd weten. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid tot compenserende maatregelen in de Randstad. Dus is dit sowieso al een farce.
 • Er wordt door het kabinet steeds gesproken over het voornemen tot het realiseren van een bovengrondse 380 KV verbinding en de gevolgen daarvan. Voor wat het traject langs Delft betreft is die informatie onjuist dan wel ten minste onvolledig. Voor het traject langs Delft gaat het namelijk feitelijk om een combinatie van 380 kV verbinding + een 150 kV verbinding waarvan de gevolgen op diverse terreinen geheel anders zullen zijn dan bij uitsluitend 380 kV!! (méér geluidsoverlast, méér vangnet voor vogels en wellicht andere gezondheidsgevolgen).
 • Van de karige inspraakmogelijkheden is op een overweldigende wijze gebruik gemaakt. Méér uitgesproken tegenstanders tegen bovengronds kan en mag het kabinet niet verwachten want werkelijk iedere belanghebbende (burgers, maatschappelijke organisaties en alle andere overheden dan onze centrale overheid) is tegen bovengrondse aanleg.

Het kabinet heeft geen steekhoudende argumenten om ondergrondse aanleg langs Delft af te wijzen en heeft die ook nooit gehad. Het feit dat het kabinet ondanks alles toch vooralsnog blijft vasthouden aan "bovengronds / tenzij" geeft echter behoorlijk te denken. Op grond van het bovenstaande zou je je zelfs kunnen afvragen of het kabinet überhaupt ooit van plan is geweest om met de inspraak c.q. met de wens van de samenleving iets te doen. Echter, tot het tegendeel kan worden aangetoond (en wellicht tegen beter weten in) blijven wij vooralsnog hopen dat de eerdergenoemde conclusies onder het artikel van het AD van 2 april niet bewaarheid zullen worden. Wij blijven dan ook strijden voor ondergrondse aanleg die overigens ook naadloos aansluit bij het bestaande overheidsbeleid inzake gezondheid, duurzaamheid, landschap, natuur, milieu en ruimtelijke ordering.

8 mei 2008. Namens de stichting "Delft zegt nee tegen bovengronds 380 kV"
Hermann Wartewig.


Bewonersplatform en gemeenten blij met pleidooi Cramer

DEN HAAG/MIDDEN-DELFLAND - Het bewonersplatform van de Haagse wijk Wateringse Veld reageert positief op de toezegging van minister Cramer om te pleiten voor ondergrondse hoogspanningskabels in Midden-Delfland.

De mogelijke bouw van 380 Kv-hoogspanningsmasten in het groene gebied tussen Delft en Zoetermeer heeft tot veel protesten geleid. Minister Cramer van VROM blijkt gevoelig voor die bezwaren en wil bij haar collega Van der Hoeven van Economische Zaken aandringen op een ondergrondse aanleg.

Wel zijn de bewoners nog steeds fel tegen de bouw van een schakel- en transformatorstation dat TenneT wil bouwen vlak naast de wijk. Het bewonersplatform stapt naar de Raad van State om de bouw tegen te houden. De gemeente Midden-Delfland laat in een reactie weten het pleidooi van de minister "geweldig" te vinden.

De gemeente Delft is ook voorstander van een ondergrondse aanleg van Wateringen tot Zoetermeer en noemt het initiatief een "wijze keus" van minister Cramer.

26 februari 2008 RTV West


De actiegroep uit Delft 'Neen tegen 380 kv' krijgt landelijke aandacht

Het VPRO-programma Landroof is op 14 februari gewijd aan het verzet tegen de bouw van hoogspanningsmasten door Midden-Delfland. In de uitzending komen ook wethouders uit het gebied aan het woord en zal minister Van der Hoeven de aanleg verdedigen. Het kabinet wil de verbinding snel aanleggen om de Randstad van stroom te blijven voorzien.

De actiegroep 'Neen tegen 380 kv' houdt zondagmiddag een wandeltocht door het in hun ogen bedreigde gebied. Burgers kunnen dan zien waar de masten komen te staan.

11 februari 2008 RTV West


HOOGSPANNINGSVERBINDING MIDDEN-DELFLAND BIJ VPRO LANDROOF
Donderdag 14 februari om 19.25 uur

Onlangs heeft de Tweede Kamer een principebesluit genomen over de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoetermeer. Gekozen is voor een tracé dat onder meer door Midden-Delfland loopt. De voorkeur van de rijksoverheid gaat uit naar een bovengrondse aanleg met hoogspanningsmasten. De gemeente Midden-Delfland begrijpt dat deze verbinding er moet komen, maar heeft samen met de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp, het Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland stelling genomen tegen bovengrondse aanleg. Belangrijkste reden is de vrees voor de aantasting van de landschappelijke, recreatieve en ecologische kwaliteit van het open veenweidegebied.

VPRO Landroof

Op donderdag 14 februari besteedt VPRO Landroof aandacht aan dit onderwerp. In het tv-programma verwoorden de wethouders Christiaan van der Kamp van Midden-Delfland en Anne Koning van Delft samen met de actiegroep 'Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV' hun standpunt dat ondergrondse aanleg de voorkeur verdient. Ook komt initiatiefnemer minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven aan het woord.

Landroof wordt uitgezonden op donderdag 14 februari om 19.25 uur op Nederland 2.


Onder hoogspanning - Hoezo luisteren naar de burger?

11 januari. Het laat zich aanzien dat de periode van luisteren echt beperkt is gebleven tot de eerste 100 dagen van het kabinet. Burgers zijn van mening dat de geplande hoogspanningsverbinding door het natuurgebied Midden-Delfland langs Delft in elk geval ondergronds moet worden aangelegd. Dat vinden niet alleen duizenden inwoners van Delft en Midden-Delfland, doch ook de Gemeente Delft, de Gemeente Midden-Delfland, het Stadsgewest Haaglanden, Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en alle betrokken maatschappelijke organisaties en natuurverenigingen.
Echter niet ons kabinet, in casu ons Ministerie van E.Z. 

Ondanks duizenden inspraakbrieven, protesten en acties die gericht zijn tegen bovengrondse aanleg zetten medewerkers van dat Ministerie blijkbaar alles op alles om de gewraakte hoogspanningsverbinding in dat gebied hoe dan ook bovengronds aan te leggen. Het kabinet, lees de ministers Verhoeven (CDA) en Cramer (PvdA), zet duidelijk in op verdere verrommeling van het landschap!
Aan verontruste burgers wordt weliswaar als zoethoudertje voorgehouden dat op grond van een volgende inspraakmogelijkheid (inspraak op de MER ) in theorie alsnog tot gedeeltelijk ondergrondse aanleg zou kunnen worden besloten. Uit de handelwijze van het Ministerie van E.Z. blijkt echter intussen steeds duidelijker dat genoemd Ministerie reeds nu al volledig uitgaat van bovengrondse aanleg en dat het besluit daartoe in feite ook al is genomen.
Ook op de site van Tennet (landelijk netwerkbeheerder) wordt aangegeven dat hoogspanningsmasten - dus bovengronds - in ieder geval zullen worden toegepast. En dat terwijl een formeel besluit over bovengrondse/ondergrondse aanleg nog niet eens is genomen en zelfs de inspraak daarover nog moet beginnen!

De tendentieuze informatie waarmee burgers, gemeentebesturen en politieke partijen worden "bewerkt" door medewerkers van genoemd Ministerie en Tennet is zeer éénzijdig, manipulatief en doordrenkt van de boodschap dat aan bovengrondse aanleg sowieso niet valt te ontkomen. Bovendien wordt intussen aan individuele belanghebbenden binnen het betreffende gebied geld aangeboden teneinde medewerking te verkrijgen om bovengrondse aanleg voortvarend door te kunnen drukken, nu al te starten en verzet daartegen te doen staken. Zelfs bij natuurverenigingen wordt gepolst of de weerstand tegen bovengronds niet met geld kan worden afgekocht. * Naar onze mening een zeer twijfelachtige handelwijze van een centrale overheid of daaraan gelieerde partijen zoals Tennet. Terwijl de samenleving unaniem en met klem van onze overheid vraagt om werk te maken van het behoud van landschappelijke kwaliteiten en recreatieve waarden besluit diezelfde "luisterende" overheid in plaats daarvan tot het voorgoed verpesten van een uniek stuk natuurlandschap middels mega-dubbele-hoogspanningsmasten en kabels.

Wij vragen ons af wat er voor nodig is om het Min van E.Z. alsnog te bewegen de ondergrondse variant langs Delft echt serieus te onderzoeken. Tot dusverre heeft het er echter alle schijn van dat de inspraakmogelijkheden er uitsluitend voor de vorm zijn en dus een wassen neus. Politici denken blijkbaar nog steeds dat burgers het niet door hebben wanneer ze voor het lapje worden gehouden.

* vanzelfsprekend kunnen alle beweringen met bewijzen en/of getuigenverklaringen worden gestaafd.

Ingezonden brief Hermann Wartewig
Actiecomité Delft zegt NEE tegen bovengronds 380 kV

13 april 2024