Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Economisch onderzoek gebiedseconomie:
Boer moet blijven in Midden-Delfland

17 maart. Handhaving van de melkveehouderij is noodzakelijk voor het bewaren en gericht ontwikkelen van het unieke cultuurlandschap van Midden-Delfland. Deze bedrijfstak dient zelfs te worden versterkt en verder ontwikkeld als ‘drager’ van het gebied en de economie ervan. Aangezien de melkveehouderijsector dit op langere termijn waarschijnlijk niet op eigen kracht kan, is ondersteuning gewenst.

Economisch onderzoek gebiedseconomie

Dat is een belangrijke conclusie uit het diepgravende onderzoek naar de gebiedseconomie van Midden- Delfland, verricht door Buiten (Bureau voor Economie & Omgeving te Utrecht). Daarnaast is het mogelijk en zelfs wenselijk op beperkte schaal economische functies en activiteiten aan het gebied toe te voegen. Maar randvoorwaarde daarbij is steeds dat het gebiedskarakter geen geweld wordt aangedaan. Dat betekent dat naast een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, ook elementen als de verkeersaantrekkende werking van nieuwe activiteiten meegewogen worden. Eén van de sterke kwaliteiten van het gebied is de rust die er wordt ervaren. Nieuwe activiteiten zullen zoveel mogelijk worden gerealiseerd aan de randen van het gebied en bij de dorpskernen. Dit sluit nauw aan bij de gebiedsvisie, waarin nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien bij een aantal toegangspoorten van Midden-Delfland.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het Landschapsontwikkelingsplan dat wordt opgesteld door de zes gemeenten met grondgebied in Midden-Delfland (Delft, Rotterdam/Overschie, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland) en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Andere bedrijven in het buitengebied

Mede op verzoek van de ondernemers in Midden-Delfland, is er aanvullend onderzoek verricht naar de toekomstmogelijkheden van andere bestaande bedrijven in het buitengebied. Bedrijven die nu al in het gebied gevestigd zijn, mogen daar blijven; uitbreiding is onder voorwaarden toegestaan. Een belangrijk criterium daarbij is de landschappelijke inpasbaarheid. Ook de schaalgrootte speelt een belangrijke rol. Bij een forse uitbreiding of wanneer de uitbreiding niet past in het landschap, zal een verplaatsing naar een bedrijfsterrein moeten plaatsvinden. Het aanvullende onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van bestaande bedrijven in het buitengebied is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de ondernemers in het Midden-Delfland gebied. Wethouder Christiaan van der Kamp van gemeente Midden-Delfland dankt hen namens het college van B&W voor hun grote betrokkenheid en inzet.

Meer informatie

Beide onderzoeksrapporten kunt u downloaden via de website www.middendelfland.nl via de link ‘Gebiedsvisie’, ‘Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025’. Hier vindt u tevens een samenvatting van het rapport.

Bron: Gemeente Midden-Delfland

12 april 2024